Władza rodzicielska

17 listopada 2017

Ojciec mojej siedmioletniej córki wyjechał dwa lata temu za granicę i od tego momentu nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie interesuje się dzieckiem. Czy w tej sytuacji można pozbawić go władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności (z chwilą kiedy dziecko kończy 18 rok życia władza rodzicielska ustaje). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności praw.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych dla dziecka sprawach rodzice rozstrzygają wspólnie, jeśli natomiast nie potrafią w tym zakresie dojść do porozumienia ich decyzję zastąpi orzeczenie sądu. Jeżeli natomiast istnieją trwałe przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub jeśli w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi najbardziej ostry środek ingerencji sądu w sferę tej władzy, polega bowiem na tym, że rodzic lub oboje rodzice tracą całkowicie tę władzę.

W opisywanej przez Panią sytuacji, ojciec dziecka nie tylko nie wykonuje władzy rodzicielskiej ale też rażąco zaniedbuje obowiązki względem dziecka. Są to przesłanki uzasadniające złożenie do sądu wniosku o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Wniosek taki składa się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

powrót