Porady prawne w Krotoszynie

Kancelaria Bonczewscy oferuje profesjonalne porady prawne w Krotoszynie na rzecz Klientów indywidualnych (sprawy rodzinne, karne, cywilne), a także podejmuje się działań z zakresu przygotowywania niezbędnej dokumentacji przy powstawaniu czy przekształcaniu spółek, a także pomocy prawnej w ramach ich bieżącej działalności – zarówno przy sprawach wewnętrznych (dotyczących np. relacji z pracownikami), jak i zewnętrznych.

Udzielamy porad prawnym w przypadku uzyskiwania konkretnych zezwoleń i licencji dla przedsiębiorców. Oferujemy wsparcie również w wypadku restrukturyzacji zadłużenia. W ramach naszej pracy podejmujemy się zarówno reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych, jak i w mediacjach gospodarczych. Realizujemy doraźną, okresową oraz stałą obsługę prawną.

Działamy kompleksowo i jako Kancelaria oferujemy pomoc w sprawach z zakresu:
– gospodarczych,
– administracyjnych,
– windykacyjnych,
– prawa pracy,
– należności wobec banków i Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

 

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/prawo_cywilne.png

Porady prawne Krotoszyn


Pomagamy zarówno podmiotom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, jak i tym mającym już długi staż i bogaty bagaż doświadczeń. Działamy zawsze z pełną dbałością o dobro klienta, bez narażania go na straty, zachowując z nim pełnię współpracy i informując o kolejnych etapach załatwianych spraw. W sposób rzetelny przedstawiamy scenariusze działań, możliwe do podjęcia w danym przypadku.

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami:
– klientów indywidualnych,
– przedsiębiorców,
– jednostek samorządu terytorialnego.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się dostosować do sytuacji. Z tego samego powodu stawiamy na ciągły rozwój Kancelarii oraz poszerzanie zakresu usług dostępnych dla naszych klientów. Aby zagwarantować Państwu wysoką jakość obsługi prawnej, podjęliśmy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin (w tym z doradcami prawnymi i tłumaczami). Działając zgodnie ze standardami etyki zawodowej, zapewniamy pełną poufność na każdym etapie.

Prawo społeczne

Prawo społeczne dotyczy wszelkich spraw zabezpieczających prawa człowieka, wynikające z zasady równości, a więc:
– prawo do opieki socjalnej,
– prawo rodzinne,
– prawo do edukacji,
– prawa pracownicze.

Nasza kancelaria w zakresie praw społecznych podejmuje się doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami oraz przedstawicielstwa klienta w sprawach w przypadku mediacji. Prowadzimy współpracę z profesjonalistami (m.in. z tłumaczami i radcami prawnymi) z różnych dziedzin, którzy umożliwiają nam pomyślne rozwikłanie trudnych przypadków z zakresu prawa społecznego. Każdy ze specjalistów służy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach współpracy z klientem podejmujemy się udzielania doraźnych i stałych porad prawnych oraz reprezentacji w sądowych postępowaniach pracowniczych. Oferujemy wsparcie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, m.in. w ramach spraw o wynagrodzenie nadgodzin, odszkodowań, zwolnień i przywrócenia do pracy, działalności związków zawodowych czy kwestii mobbingu. Udzielamy także porad prawnych na temat przygotowywania i opiniowania umów o pracę.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/spadki.png

Windykacja należności Krotoszyn


Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą windykacją należności. Mając na uwadze jak ważna jest szybkość działania, współpracujemy z Klientem już na etapie monitorowania należności zagrożonych tj. takich co do których istnieje przypuszczenie, że nie zostaną uregulowanie w terminie. Działamy sprawnie, szybko i co najważniejsze skutecznie.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/odszkodowania.png

Odszkodowania Krotoszyn


Dla naszych Klientów prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych, wypadków za granicą, a za błędy medyczne i szkody majątkowe.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/prawo_rodzinne.png

Sprawy karne Krotoszyn


Nasza Kancelaria zajmuje się również obroną w sprawach karnych, a także reprezentowaniem pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/prawo_rodzinne.png

Prawo rodzinne w Krotoszynie


Nasza Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i podejmuje się spraw:

– alimentacyjnych,
– spadkowych,
– rozwodowych i dotyczących separacji,
– związanych z podziałem majątku,
– ustalenia zasad kontaktów z dzieckiem,
– w ramach prawa adopcyjnego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają nie tylko stosownej wiedzy i doświadczenia, ale także delikatnego podejścia, które pomaga klientom dochodzić swoich praw w spokoju, oszczędzając im nerwów i stresów. Z tego też powodu nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby wykazywać się indywidualnym nastawieniem do każdej osoby. Ponadto dajemy możliwość stałej kontroli nad bieżącym przebiegiem sprawy. W przypadku sytuacji dotyczących dzieci, dbamy o ich dobro i chronimy przed negatywnymi reperkusjami spraw.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/prawo_cywilne.png

Rozwód Krotoszyn


Podejmując się konkretnej sprawy rozwodowej, naszym celem jest szybkie zabezpieczenie interesów klienta, bez narażania niepotrzebnie na dodatkowy stres. W ramach współpracy podejmujemy się zadań mających na celu ustalenie winnego rozpadu małżeństwa, spraw z zakresu władzy rodzicielskiej, zasad kontaktu z dziećmi oraz wysokości zasądzonych alimentów.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/prawo_cywilne.png

Alimenty Krotoszyn


Alimenty to świadczenia członka rodziny wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (szczególnie w okresie jego nauki szkolnej). W celu ustalenia ich wysokości konieczne jest zebranie danych dotyczących możliwości finansowych rodziców oraz faktycznych kosztów utrzymania dziecka, z uwzględnieniem jego potrzeb w zakresie prawidłowego rozwoju. Problem stanowi tu często udowodnienie rzeczywistych przychodów rodzica, którego zasądza się o regularne świadczenia finansowe. Priorytetem w tym wypadku jest dla nas szybkie załatwienie sprawy, aby środki na utrzymanie dzieci trafiły do nich bez zbędnej zwłoki i skutecznie zabezpieczyły rodzinę na przyszłość.

Przygotowanie do sprawy i zasady współpracy

Rozumiejąc zawiłości zagadnień z zakresu prawa społecznego i rodzinnego, nasza Kancelaria zawsze wnikliwie bada każdy aspekt powierzonej nam sprawy. Kładziemy nacisk na skuteczność, ale pamiętamy także o konieczności załatwienia interesów klienta w jak najmniej bolesny sposób. Dlatego w jego imieniu podejmujemy się mediacji, która zgodnie z naszym doświadczeniem, jest często jedynym sposobem rozwiązania konfliktu. W przypadku reprezentacji przed sądem mamy zawsze na uwadze dobro klienta.

Współpraca i porady prawne

Ściśle współpracujemy z klientem na każdym etapie sprawy, informując go szczegółowo o jej postępach. Aktywnie reagujemy także na wszelkie dynamiczne zmiany w jego sytuacji. Przez cały czas prowadzenia mediacji czy reprezentacji w sądzie prowadzimy usługi doradcze, które pomagają nie tylko osiągnąć sukces w konkretnej sprawie, ale także uniknąć podobnych komplikacji w przyszłości.

http://kancelaria-bonczewski.pl/wp-content/uploads/2017/11/odszkodowania.png


Prawo gospodarcze nie stanowi osobnej gałęzi prawa, ale dotyczy zarówno prawa administracyjnego, jak i prawa cywilnego. Na tej podstawie wyróżniamy dwie dziedziny związane z gospodarką:

– prywatne prawo gospodarcze,
– publiczne prawo gospodarcze.

Różnica między nimi jest znacząca – w pierwszym przypadku mamy do czynienia z równością stron stosunku prawnego, w drugim natomiast organ władzy publicznej ma do przedsiębiorcy stosunek władczy. Nasza Kancelaria z równą skutecznością podejmuje sprawy w ramach jednej i drugiej gałęzi prawa.

Gałęzie prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki prawne między przedsiębiorstwami oraz stosunki majątkowe w zakresie obrotu gospodarczego. Z tego też powodu często utożsamia się je z prawem handlowym. Tymczasem prawo gospodarcze publiczne zajmuje się regulacją stosunków miedzy organami państwowymi oraz organami Unii Europejskiej a przedsiębiorcami, określa funkcje państwa w gospodarce oraz określa prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.

Ogólne zasady działania prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze ze względu na swój charakter oraz przedmiot cechuje duża różnorodność, także w zakresie jego źródeł, co oczywiście nie ułatwia przedsiębiorcom funkcjonowania. I tak, zgodnie z ogólną hierarchią źródeł prawa, o konkretnych przepisach prawa gospodarczego decyduje:
– Konstytucja RP,
– ustawy i ratyfikowane umowy o charakterze międzynarodowym,
– rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Nie istnieje więc jeden główny i jednolity kodeks prawny obejmujący wszystkie zasady prawa gospodarczego. Jednak w każdym wypadku normy prawne z zakresu prawa gospodarczego są zgodne z pewnymi naczelnymi zasadami, takimi jak:
– wolność gospodarcza,
– ochrona własności,
– równość,
– praworządność,
– ograniczona ingerencja prawa w gospodarkę.

+48 600 670 098

ul. Słodowa 17c/1, 63-700 Krotoszyn