Uregulowanie kontaktów

17 listopada 2017

Była partnerka utrudnia mi kontakty z synem. Nie pozwala mi odbierać dziecka ze szkoły ani spotykać się z dzieckiem w czasie wolnym. W jaki sposób mogę uregulować kontakty z dzieckiem?

Oboje rodzice mają względem dziecka takie same prawa jak i obowiązki (o ile nie ma w tym zakresie odmiennego orzeczenia sądu). Co do zasady więc, jeśli ma Pan wobec dziecka pełną władzę rodzicielską nic nie stoi na przeszkodzie aby mógł Pan aktywnie uczestniczyć w życiu syna. Jeśli rodzice nie mogą porozumieć się na tle utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sytuacji gdy jeden rodzic mieszka osobno, wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie sądu rodzinnego. Do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

We wniosku takim należy zaproponować w jaki sposób kontakty z dzieckiem mają wyglądać, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka i jego predyspozycje, zainteresowania, stan zdrowia, wiek i inne istotne okoliczności. Zdarza się, że rodzice na sali sądowej dochodzą do porozumienia i wówczas już przed sądem zawierają ugodę w której są zawarte ich postanowienia co do sposobu kontaktów z dzieckiem. Należy przy tym pamiętać, by sposób kontaktowania się z dzieckiem był określony w możliwie precyzyjny sposób – tak by orzeczenie sądu dawało podstawę do egzekwowania od rodzica, który na co dzień wychowuje dziecko określonych zachowań. W przypadku starszych dzieci, takich które potrafią manifestować swoją wolę i które przede wszystkim potrafią ocenić w sposób prawidłowy sytuację w której się znajdują, należy brać pod uwagę również ich zdanie.

Jeżeli na przykład szesnastolatek nie chce spotkać się z ojcem, mimo że tak stanowi orzeczenie sądu, bo w tym terminie ma zaplanowany wyjazd z kolegami, to należy po wcześniejszym uzgodnieniu z drugim rodzicem wybrać inny dogodny termin do spotkania. Jeżeli natomiast rodzic na co dzień zajmujący się dzieckiem złośliwie i uporczywie odmawia kontaktów z dzieckiem – nie mając do tego podstaw – należy do właściwego sądu skierować sprawę o zagrożenia zapłatą sumy pieniężnej za każdorazowe celowe uchylanie się od umożliwienia dziecku spotkania z drugim rodzicem. Ważna jest również postawa rodziców, którzy powinni współdziałać w wychowaniu dziecka.

powrót