Straciłem pracę i przestałem spłacać kredyty

3 kwietnia 2017

Straciłem pracę i przestałem spłacać kredyty. Odezwał się już do mnie komornik, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest szczególną sytuacją, umożliwiającą dłużnikowi dokonanie tzw. oddłużenia. W sytuacji gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości następuje likwidacja majątku upadłego (spieniężenie majątku i jego podział). Głównym celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie dłużnikowi nowego startu poprzez spieniężenie jego majątku i zaspokojenie chociażby w części jego wierzycieli. W przypadku upadłości konsumenckiej można takową ogłosić nawet w sytuacji gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Zaznaczyć należy że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – inaczej niż przy upadłości przedsiębiorcy – może we właściwym sądzie złożyć tylko dłużnik. Należy przy tym pamiętać, że aby wniosek o ogłoszenie upadłości został przez sąd rozpatrzony pozytywnie należy spełnić szereg przesłanek. Przede wszystkim upadłość konsumencka przeznaczona jest dla dłużników którzy nie doprowadzili celowo do swojej niewypłacalności. Jeśli natomiast dłużnik w sposób świadomy nie tylko doprowadził do swojej niewypłacalności lecz także umyślnie w sposób istotny zwiększył jej stopień lub powiększył swoją niewypłacalność w wyniku swojego niedbalstwa – sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości i zamknie drogę do tzw. oddłużenia. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości także wtedy gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe i jeżeli zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Należy pamiętać, że efekt oddłużenia czyli umorzenie długów osiąga się tylko po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej należy być niewypłacalnym co w praktyce oznacza trwałą utratę zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Upadłość konsumencka, w przeciwieństwie do upadłości ogłaszanej przez przedsiębiorcę lub przez spółki, zawsze przybiera formę upadłości likwidacyjnej, co w praktyce oznacza sprzedaż majątku upadłego przez syndyka i częściowe zaspokojenie wierzycieli. Do upadłości należy się starannie przygotować, gdyż jest ona przewidziana dla rzetelnych dłużników którzy w sposób niezawiniony doprowadzili do swojej niewypłacalności.

powrót